Klimapark Nordvestjylland, der ligger syd for Klosterheden, skal bruges af mange – og til forskellige formål. Parken er ansøgt politisk i de tre kommuner, som parken strækker sig over. Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner.

Klimaparken vil tilbyde lokale borgere tæt på parken billig grøn strøm, midler til landsbyudvikling, nye rekreative områder i regi af Unesco Global Geopark Vestjylland og ny sammenhængende natur, der potentielt kan binde Danmarks tredjestørste sammenhængende skov, Klosterheden, sammen med Stråsø plantage. Arealerne anvendes i dag primært til landbrugsdrift, målet med klimaparken er at den fremtidige arealanvendelse bliver et sameksistens mellem energiproduktion, natur, landbrug og lokalsamfund.

 

”Vi glæder os over den modtagelse, som parken allerede har fået af politikere, Danmarks Naturfredningsforening, det lokale erhvervsliv og mange andre. Der forestår stadig rigtig meget dialog. Vi er i god dialog med borgerforeningerne og vil også intensivere det yderligere i den kommende tid,” – Siger administrerende direktør Niels Erik Madsen fra Skovgaard Energy.

 

Hos Skovgaard Energy roser man de tre kommuner, Lemvig, Holstebro og Struer for en god dialog og ser frem til den videre behandling. Samtidig glæder man sig over det fantastiske samarbejde, der er med en stribe lokale aktører. Klimaparken skal bruges af mange og til mange forskellige formål, understreger Niels Erik Madsen.

 

Natur og rekreative områder

Muligheden for at binde store skov og naturområder sammen i forbindelse med tilblivelsen af Klimapark Nordvestjylland får Danmarks Naturfredningsforening til at bakke op om parken.

”Vi samarbejder i flere projekter, hvor biodiversitet og klimatiltag går hånd i hånd. Imidlertid er potentialet for at for at give dyre – og planteliv ekstra gode betingelse rigtigt store i dette projekt,” siger formand John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig, som også taler på vegne af Danmarks Naturfredningsforening i Struer og Holstebro.

Han peger på at målsætninger i det Grønne Danmarkskort, der er født nationalt, kan indfries lokalt og regionalt ved at binde Klosterheden naturmæssigt sammen med Theuts, Ulfborg og Stråsø Planter i syd.

Netop mere sammenhængende skov er afgørende for mange dyrs bevægelighed og altså en del af målene ved Det Grønne Danmarkskort.

 

”Vi kommer ikke udenom, at vi er nødt til at fremme sol- og vindenergi, for at nå klimamålene. Derfor går Dansk Ornitologisk Forening konstruktivt ind i arbejdet med klimaparker for at sikre, at udkommet bliver med så megen biodiversitet og naturgenopretning som muligt. Set ud fra et fugleperspektiv så vil der sandsynligvis være bedre vilkår for nogle af agerlandets fuglearter i solcelle-parker end på marker med monokulturer, især hvis der ikke gødskes og sprøjtes, og man giver plads til naturligt hjemmehørende plantesamfund. Agerlandets fugle har i flere årtier været i kraftig tilbagegang,” siger formand Kristian Tikjøb, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening i Lemvig.

 

Udbygningen af vedvarende energianlæg i det danske landskab er uundgåelig, hvis vi skal i mål med de fastsatte målsætninger for klima og energi, fastslår Danmarks Jægerforbund.

 

”Der er dog mange forskelligartet interesser i det åbne lands planlægning, og Danmark Jægerforbund følger derfor begejstret med, når en aktør som Skovgaard Energi i udvikling af Klimapark Nordvestjylland tager initiativ til multifunktionel planlægning, til gode for både lokalbefolkningen og naturen. Danmarks Jægerforbund er særligt optaget af, at man ved etablering af nye energianlæg opretholder og forbedre levesteder og småbiotoper i det åbne land, og at anvendelsen af hegn minimeres mest muligt, så der ikke sker unødvendige begrænsninger af vildtets muligheder for at bevæge sig frit i landskabet,” udtaler Lars Udengaard, hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund.

 

Også nye rekreative områder vil blive tænkt ind i parken, hvilket glæder Unesco Global Geopark Vestjylland.

 

”Vi glæder os over at Klimapark Nordvestjylland og parterne bag, vil bidrage til udviklingen af Geo-sites i Unesco Global Geopark Vestjylland, når så store arealer og naturområder skal i spil. Faktisk bliver det et krav for alle Geoparker fremadrettet at formidle klima og energi indsatser,” siger leder Karen-Louise Smidth fra Unesco Global Geopark Vestjylland, der strækker sig over Struer, Lemvig og Holstebro Kommune – og et stort areal ude i Nordsøen.

 

Landbruget bakker op

Hos landbruget ser man positivt på muligheden for at få udnyttet den nordvestjyske jord til de bedst egnede formål – og samtidig bidrage til at løse verdens klimaudfordringer.

”Vi bifalder helhedstænkningen, hvor man tænker biodiversitet, energi, landbrug og rekreative områder ind i samme park. En klog masterplan for området kræver god dialog hele vejen rundt og den bidrager vi rigtigt gerne til,” siger formand Kristian Gade fra Holstebro-Struer Landboforening.

Han peger på, at visse lavbundsjorde eksempelvis kan bruges til solceller og vindmøller, hvilket vil være en fordel for flere parter. Med god og respektfuld dialog med landmænd, der måske skal forlade deres livsværk og får andre jorde, kommer man langt, understreger formanden.

 

”Vi bakker også op om måden at lave klimaparker på, hvor flere lokale aktører bliver hørt og vi sammen finder en løsning, der kommer alle til gode,” siger landmand, Morten Agger, der er næstformand i foreningen Fjordland, der dækker Skive, Thisted og Lemvig Kommuner.

Han peger også på, at landbruget har en bunden opgave omkring lavbundsjord, der eksempelvis kan løftes ind i en klimapark.

Landbrug & Fødevarer er med i alliancen for vedvarende energi: https://greenpowerdenmark.dk/nyheder/groen-alliance-lad-kommunerne-beholde-skatter-fra-nye-groenne-projekter

 

Lokale jobs , vækst og udvikling følger med parken

Hastigheden med at få Klimaparken opført er afgørende for en stribe andre projekter, som vil hjælpe yderligere med den grønne omstilling og den lokale erhvervsudvikling. Klimapark Nordvestjylland skal således levere strøm ind til Nordeuropas største ptx-anlæg, der skal ligge i Idomlund ved Holstebro. Her har Ørsted og Skovgaard Energy tidligere offentliggjort planen om investering på 2-5 milliarder kroner i anlægget.

Den grønne brintproduktion vil skabe eksportindtægter i milliardklassen via brintrør til Tyskland, men også en helt ny industri og erhvervsområde ved Idomlund.

Hos erhvervslivet i Nordvestjylland glæder man sig over klimaparken, da den ikke bare skal bygges af lokale leverandører, men også føder ind i værdikæden med ptx og resten af de erhvervsmuligheder, der ligger i den grønne omstilling.

”Klimapark Nordvestjylland er afgørende for at sætte gang i den store erhvervsmæssige værdikæde i hele Nordvestjylland, der vil skabe jobs, vækst og udvikling hele vejen rundt. Parken er en helt nødvendig og vigtig brik, hvis Nordvestjylland skal høste på den grønne erhvervsudvikling,” siger direktør Peter Kjeldbjerg fra Erhvervsforum Holstebro, der repræsenterer knap 500 virksomheder

 

Også Struer Erhvervsforening roser projektet.

”Klimaparkens bæredygtige profil aktiverer lokale aktører som Bærebyg og Hvidbjerg i forhold til genanvendelse af materialer. Og så føder parken ind i tilblivelsen af en kæmpe erhvervsmulighed i ptx i Nordvestjylland,” siger formand Jeanette Houe Lund fra Struer Erhvervsforening.

Hos Klimatorium – Danmarks internationale klimacenter ser man også store muligheder i den udvikling, som parken kan sætte i gang.

“Som fyrtårn indenfor vandteknologi og løsninger ser vi også et kæmpe eksport – og erhvervspotentiale omkring vand og ptx,” siger administrerende direktør Lars Holmegaard fra Klimatorium, der allerede samarbejder med Skovgaard Energy og andre gode kræfter i et projekt om brug af sekundavand til ptx produktion.

 

Del af større værdikæde

Læringer fra verdens første dynamiske ammoniakanlæg i Ramme ved Lemvig vil blive brugt, da Skovgaard Energy sammen med Topsøe og Vestas med EUDP-midler høster ny banebrydende grøn viden.

Den japanske kæmpekoncern Sumitomo Corporation har meldt sin ankomst og vil med de spændende planer i området satse på storskala distribution og produktion med afsæt i Thyborøn Havn ved Nordsøen.

Klimapark Nordvestjylland vil blive behandlet i alle tre kommuner i løbet af de kommende måneder.

 

Fakta

Klimapark begrebet

En Klimapark tænker i modsætning til en energipark flere formål ind i dets indretning. Vedvarende energi, biodiversitet, rekreative områder, grønt landbrug, erhvervs- og landsbyudvikling tænkes sammen i en klimapark.

Lemvig Kommune, der har vundet en KL-pris for dets evne til at sætte VE op på land uden klager og med høj hastighed, opfandt oprindeligt begrebet.

 

Klimaparkbegrebet blev oprindelig indskrevet i Lokalplan nr. 218 i Lemvig Kommune, hvor der udover energianlæg plantes mere end 100 hektar ny skov og et stort oprensningsprojekt i forbindelse med Byn sø blandt andet indtænkes.

 

Læs mere om tiltagene i Klimapark Nordvestjylland i denne grafiske fremstilling